Audyt
Odbiorcy usług
Przedmiot audytu jest badany pod kątem zgodności z określonymi standardami, wzorcami, listami kontrolnymi, przepisami prawa, normami lub przepisami wewnętrznymi organizacji (polityki, procedury). Audyt wymaga więc wszechstronnej wiedzy i doświadczenia.
Obszar pomocy
Audyt finansowy (inaczej rewizja finansowa)  stanowi kompleksowe badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, które powinno dostarczyć podstaw do stwierdzenia, że przedstawia ono rzetelnie i transparentnie sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy danej jednostki. Rewizja finansowa stwierdza, że sprawozdanie finansowe: jest zgodne z wymagającymi użycia zasadami (polityką) rachunkowości (np. zawartymi w przepisach ustawy o rachunkowości czy też w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości), czy też jest zgodna z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy, które wpływają na jej sprawozdanie finansowe, a także czy przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne do oceny sytuacji jednostki.
Atuty
Badanie takie często dotyczy pomocy w rozwiązywaniu problemów księgowych i podatkowych, ocenę efektywności kontroli wewnętrznych oraz identyfikację ryzyk będących nieodłącznym elementem prowadzenia wszelkiej działalności.
Elementy wyróżniające
Nasi specjaliści działają, dbając o formalne wymogi dotyczące badania sprawozdań finansowych, które reguluje Ustawa o rachunkowości wymieniająca podmioty podlegające rewizji finansowej, jak np.: banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, jednostki działające na podstawie przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych, czy spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji.