Due diligence
Odbiorcy usług
Capital Legis przywiązuje uwagę do niezbędnego etapu transakcji jakim pozostaje badanie przedinwestycyjne, czyli tzw. due diligence. Pod tym pojęciem kryje się szczegółowa analiza i ocena wszystkich obszarów funkcjonowania jednostki, która może być przedmiotem inwestycji.

Due diligence wykonuje się najczęściej przed zakupem udziałów lub akcji, całych przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części; może poprzedzać decyzje o łączeniu, podziale, przekształceniach podmiotów gospodarczych oraz inwestycje mające charakter kapitałowy.

Obszar pomocy
Due diligence może być także bazą do restrukturyzacji jednostki lub grupy. Podstawowy zakres due diligence prawnego obejmuje tak istotne pola jak: ocena wewnętrznej struktury spółki poprzez zbadanie dokumentów korporacyjnych (ustalenie stosunków własnościowych oraz aktualnej kompetencji organów), analiza stosunków z podmiotami powiązanymi, analiza stanu nieruchomości i kluczowych ruchomości, analiza obciążeń majątku spółki, ocena najważniejszych umów, w szczególności umów z dostawcami i odbiorcami, jak również analiza umów kredytowych oraz ubezpieczeniowych, określenie zasobów ludzkich (liczba i struktura zatrudnionych, wypłacane pensje), określenie aktualnego statusu prawnego posiadanych dóbr o charakterze niematerialnym (patenty, znaki towarowe, wzory przemysłowe), analiza wszelkich toczących się spraw sądowych, w szczególności sporów o charakterze pracowniczym, cywilnoprawnym, administracyjnoprawnym, karnym oraz arbitrażowym, ocena dokumentów pod kątem legalności działalności przedsiębiorstwa w aspekcie administracyjnym (wymagane pozwolenia, koncesje, zgody), analiza prawna wszelkich istotnych aspektów z punktu widzenia danej transakcji.
Atuty
Capital Legis stawia sobie za cel analizę i określenie rzeczywistej wartości spółki oraz poziomu ryzyka inwestycyjnego, co stanowi podstawę do podjęcia decyzji o zakupie jej akcji.
Elementy wyróżniające
Kancelaria czuwa nad due diligence, który jest istotnym elementem bezpośrednio poprzedzającym etap negocjacji. Badanie kondycji spółki wymaga nadzwyczajnej staranności i fachowej wiedzy.