Ewidencja rzeczowych składników majątkowych
Odbiorcy usług
Składniki majątku spełniające definicję środków trwałych, lecz wyróżniające się niską wartością początkową, mogą zostać ujęte w ewidencji środków trwałych i mogą być amortyzowane na ogólnych zasadach lub też można przyjąć uproszczony sposób ich ewidencji. Wszystko zależy od rozwiązań stosowanych w tym zakresie przez jednostkę. Zgodnie z definicją środków trwałych, unormowaną w przepisie art. 3 ust. 1 pkt 15 Ustawy o rachunkowości, środkami trwałymi są rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Jeśli wszystkie wymienione przesłanki są spełnione, dany składnik majątku może zostać uznany za środek trwały.
Obszar pomocy
Ewidencja środków trwałych prowadzona jest w księdze głównej na kontach syntetycznych oraz w księgach pomocniczych na kontach analitycznych. Obejmuje ona wartość początkową środków trwałych, ewidencję naliczonej amortyzacji oraz zmiany w obrębie wartości środków trwałych.
Trzeba podkreślić, że ewidencję wyposażenia mają obowiązek prowadzić podatnicy rozliczający się z podatku dochodowego na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Ewidencja ta dotyczy rzeczowych składników majątku, związanych z wykonywaną działalnością, niezaliczonych do środków trwałych.
Atuty
Zadaniem prowadzonej ewidencji środków trwałych jest opracowanie sprawozdań z zakresu posiadanych środków trwałych oraz przygotowania informacji dla innych działów w przedsiębiorstwie. Podstawą do zorganizowania ewidencji środków trwałych jest ich klasyfikacja. Jako kryteria klasyfikacji środków trwałych przyjmuje się poszczególne funkcje środków trwałych. Dzięki posiadanemu doświadczeniu jesteśmy w stanie pomóc w tej skomplikowanej materii.
Elementy wyróżniające
Prowadzenie działalności gospodarczej, bez względu na jej rozmiar i przedmiot, nie może funkcjonować bez zaangażowania maszyn, urządzeń, środków transportu i innych przedmiotów. Zazwyczaj przynajmniej część z tych rzeczowych składników majątkowych nabywana jest przez przedsiębiorców na własność. Należy zatem posiadać wiedzę odnośnie prawidłowego wprowadzania środków trwałych oraz elementów wyposażenia do firmy.