KATARZYNA OSOWSKA
Specjalista ds. rozliczeń/prawnik
Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Od 2003 roku zdobywała doświadczenie zawodowe, pracując głównie na stanowiskach związanych z windykacją zaległych należności pieniężnych. W ramach swoich obowiązków egzekwowała telefonicznie świadczenia pieniężne od nierzetelnych dłużników, przede wszystkim z tytułu energii, czy usług telekomunikacyjnych. Do jej obowiązków należała kompleksowa obsługa zaległych należności, w tym: wysyłanie wezwań do zapłaty, negocjacje co do spłaty świadczeń wraz z zawieraniem porozumień z dłużnikami. Zdobyte doświadczenie zawodowe w obszarze tzw. psychologii dłużnika wpłynęło na skuteczność prowadzonych windykacji.

Posiada umiejętności odnoszące się do tzw. windykacji twardej zdobyte podczas współpracy z kancelariami w zakresie spraw skierowanych na drogę postępowania sądowego, egzekucyjnego, czy upadłościowego. Pełniła rolę naczelnika wydziału windykacji, zajmując się czuwaniem nad pracą windykatorów działających na terenie Polski, monitorując działania windykacyjne i przygotowując raporty dla zarządów spółek odnośnie należności.

Od października 2016 r. jest mediatorem działającym przy Sądzie Okręgowym w Płocku. Prowadzi głównie mediacje pracownicze i gospodarcze.

W Kancelarii wykonuje zadania związane z rozliczaniem spraw odszkodowawczych oraz windykacyjnych. Ponadto, zajmuje się analizą kondycji finansowej obecnych i potencjalnych klientów, monitorowaniem  i rozliczaniem płatności, a także polubowną windykacją należności. Dodatkowo, wspiera Kancelarię w zakresie polityki kadrowej związanej z rekrutacją i zatrudnianiem pracowników do pracy. Koncentruje się dodatkowo na rozliczeniach związanych z flotą samochodów Kancelarii, kwestiami leasingu i ubezpieczeń. Do jej zadań należy też weryfikacja dokumentów księgowych, w tym: faktur, czy not księgowych.

Posługuje się językiem angielskim i francuskim.

Wolny czas przeznacza na kino, literaturę i sport.

Kontakt

(+48) 22 270 12 12