Odpowiedzialność członków Zarządu
Odbiorcy usług
Pełnienie funkcji członka Zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest wolne do ryzyka. Kancelaria Capital Legis zajmuje się tą kwestią, mając na uwadze, iż problematyka odpowiedzialności członków Zarządu zajmuje ważną pozycję w orzecznictwie Sądu Najwyższego i w doktrynie prawa.
Obszar pomocy
Przyjmuje się, iż odpowiedzialność za zobowiązania spółki ponoszą osoby, które były członkami zarządu w czasie, kiedy zobowiązania te powstały lub stały się wymagalne, przy czym równocześnie musiały zaistnieć wtedy przesłanki do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub otwarcia postępowania układowego. Oznacza to, iż za konkretne zobowiązanie spółki odpowiadają osoby, które były członkami zarządu w czasie jego powstania oraz te, które pełniły funkcję członka zarządu w czasie, gdy zobowiązanie to już istniało i było wymagalne.
Atuty
Prawnicy Capital Legis zajmują się zagadnieniem odpowiedzialności członków Zarządu. Niezależnie od prowadzonej formy działalności gospodarczej (spółki, stowarzyszenia, fundacji, spółdzielni czy innej formy organizacyjnej) przepisy prawa określają odpowiedzialność członków zarządu za działanie lub zaniechanie sprzeczne z prawem. Odpowiedzialność ta została unormowana w przepisach prawnych wynikających z kodeksu spółek handlowych, prawa upadłościowego i naprawczego, kodeksu cywilnego, Ordynacji podatkowej, kodeksu karnego, a także ustaw obejmujących określone formy działalności jak np. prawo spółdzielcze, ustawa o fundacjach, ustawa o stowarzyszeniach i wielu innych.
Elementy wyróżniające
Odpowiedzialność członków Zarządu dzieli się na różne rodzaje. Można wskazać odpowiedzialność korporacyjną, odpowiedzialność cywilnoprawną członków Zarządu, odpowiedzialność odszkodowawczą, odpowiedzialność członków Zarządu oparta o przepisy prawa upadłościowego, odpowiedzialność publicznoprawną, czy karną członków Zarządu. Prawnicy Capital Legis pomagają w analizie konkretnego przypadku, badając, czy miało miejsce niedopełnienie obowiązków, nienależyte ich wypełnienie czy wypełnienie niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa.