Kancelaria Prawno-Podatkowa Capital Legis aktywnie rozwija działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. CSR). Działania CSR są dla nas ważne ponieważ sprzyjają kształtowaniu wartości, braniu odpowiedzialności za otaczających nas ludzi i środowisko oraz budowaniu  zaufania i relacji.

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest podstawą, na której Kancelaria Prawno-Podatkowa Capital Legis kreuje swoje relacje z otoczeniem, uwzględniając potrzeby wszystkich interesariuszy: klientów, pracowników, partnerów biznesowych i społeczności lokalne.
Sukces marki Kancelarii Prawno-Podatkowej Capital Legis jest efektem szczególnej więzi z interesariuszami, którą budujemy na wzajemnym zaufaniu. Dlatego chcemy włączać się w działania, które zwiększają odpowiedzialność społeczną. CSR to odpowiedzialny biznes. W naszym przypadku to dobrowolna strategia, która uwzględnia społeczne i etyczne aspekty w działalności gospodarczej oraz w kontaktach z interesariuszami.

Przyjmując w 2015 roku nową strategię biznesową Kancelaria Prawno-Podatkowa Capital Legis, dążyliśmy do oparcia procesów biznesowych o krajowe i światowe wytyczne w zakresie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. W Kancelaria Prawno-Podatkowa Capital Legis obowiązuje Kodeks Etyki, który ma służyć doskonaleniu układania relacyjnej oraz osiągnięciu przez Kancelarię Prawno-Podatkową Capital Legis wysokiej pozycji pod względem standardów etycznych, uczciwości, odpowiedzialności i zaufania.

Filarem naszej działalności społecznej są programy prewencyjne. Są to inicjatywy, których głównym celem jest wspieranie przedsiębiorców na rynkach krajowych i zagranicznych po względem usprawniania prowadzenia przedsiębiorstw oraz wspieranie obywateli w kwestiach natury prawnej w ramach usprawniania swobodnego poruszania się społeczeństwie.

Przedsięwzięcia podejmowane na rzecz społeczeństwa stanowią integralny element naszych działań.