Prawo własności intelektualnej
Odbiorcy usług
Polscy i zagraniczni klienci mający problemy z własnością intelektualną definiowaną jako wytwór pracy twórczej człowieka, który z uwagi na swoją unikatowość i znaczenie ekonomiczne, bądź gospodarcze zasługuje na ochronę.
Obszar pomocy
Nasza Kancelaria świadczy usługi w zakresie ochrony praw autorskich i innych kwestii odnoszących się do własności intelektualnej, w tym postępowań sądowych, postępowań dotyczących ochrony celnej oraz postępowań karnych związanych z piractwem i innych sporów mogących wystąpić w tej materii. Przygotowujemy także wnioski i pisma do Urzędu Patentowego odnośnie rejestracji, znaków towarowych i patentów.
Atuty
Obszar usług Capital Legis skupia się na doradztwie prawnym w dziedzinach odnoszących się do własności intelektualnej, takich jak: prawo znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych i użytkowych, a także zagadnień takich jak: prawo autorskie; ochrona baz danych; prawo konkurencji; prawo dotyczące technologii informatycznych (IT); media – prasa, Internet; pomagamy w takich kwestiach jak: projekty umów zawieranych przez Internet oraz umów związanych z udzielaniem licencji i transferu technologii; ochrona dóbr osobistych osób fizycznych i osób prawnych.

Zadaniem prawa własności intelektualnej jest przede wszystkim ochrona dobra o charakterze niematerialnym, przede wszystkim są to: utwory, patenty, znaki towarowe oraz wzory przemysłowe, tj. dobra o charakterze intelektualnym. Mają one ważne znaczenie gospodarcze i niejednokrotnie decydują o sukcesie rynkowym i ekonomicznym przedsiębiorstwa. Przepisy prawa dokładnie normują sposoby uzyskiwania praw do tych dóbr oraz zasady ich wykorzystania, a także precyzują, jakie rodzaje działań osób trzecich stanowią ich naruszenie.

Elementy wyróżniające
Nasza Kancelaria doradza swoim klientom i reprezentuje ich przed sądami cywilnymi i karnymi w sporach odnoszących się do zwalczania naruszeń praw własności intelektualnej przez osoby trzecie, a także nieuczciwej konkurencji. Legitymujemy się doświadczeniem w opracowywaniu różnorodnych umów z obszaru prawa autorskiego, w tym umów licencyjnych i umów dotyczących publikacji, umów dystrybucyjnych lub dubbingowych. Capital Legis zarządza portfelem znaków towarowych, patentów, wzorów użytkowych i przemysłowych. Czuwa nad obrotem prawami własności intelektualnej. Zajmujemy się zwalczaniem naruszeń praw własności przemysłowej i nieuczciwej konkurencji, a także ochroną dóbr osobistych.