§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin Świadczenia Usług, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, przez Kancelarię Prawno – Podatkowa Capital Legis Ltd z siedzibą w Coventry przy Sherbourne House, Humber Avenue, CV1 2AQ, Wielka Brytania, prowadząca działalność w Polsce za pośrednictwem oddziału jako: Kancelaria Prawno – Podatkowa Capital Legis Sp. z o. o. (Oddział w Polsce) przy ulicy Kasprzaka 2/8, 01-211 Warszawa, NIP 104-000-13-02 VAT:599-316-81-14, zarejestrowany w Sądzie Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000476023, reprezentowana przez: Łukasza Tłoczyńskiego – Dyrektora, zwaną dalej Kancelarią.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
 3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z usług Kancelarii jest wniesienie stosownej opłaty w drodze przekazu/ przelewu na wskazany rachunek bankowy Kancelarii za potwierdzeniem uznania środków na rachunku Kancelarii. W przypadku usług bezpłatnych Kancelaria może zrezygnować ze świadczenia usługi bez podania przyczyn jak również nie ponosi odpowiedzialności za interpretację udzielonych odpowiedzi oraz ich treść.
 4. Klient zawiera umowę z Kancelarią przez zaakceptowanie Regulaminu i wyrażenie zgody na warunki w nim zawarte oraz złożenie zlecenia na świadczenie określonych usług. A wyrażenie zgodny potwierdzone jest dokonanym przelewem na rachunek Kancelarii.
 5. W przypadku zażądania przez Klienta wystawienia faktury, Kancelaria niezwłocznie po wykonaniu usługi prześle Klientowi na wskazany przez niego adres, w szczególności adres e-mail, fakturę za wykonaną usługę. A klient wyraża na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu.

 

§ 2 USŁUGI KONSULTINGOWE

 1. Z usług konsultingowych oraz innych usług świadczonych drogą elektroniczną może skorzystać Klient, który zgodnie z Regulaminem zawarł umowę z Kancelarią w rozumieniu właściwym, podpisał umowę o świadczeniu usług bądź dokonał przelewu zatwierdzając regulamin na świadczenie usług drogą elektroniczną bez zawierania umowy.
 2. W celu skorzystania z usług konsultingowych Klient przedstawia za pośrednictwem formularza zamieszczonego w serwisie lub pocztą elektroniczną na wskazany w Serwisie adres pytanie wskazujące w sposób precyzyjny i wyczerpujący okoliczności faktyczne zagadnienia. Klient za pośrednictwem serwisu ma możliwość dołączenia w formie załączników dodatkowych dokumentów.
 3. Kancelaria w ciągu maksymalnie 14 dni roboczych od złożenia przez Klienta pytania udziela pocztą elektroniczną odpowiedzi, czy zagadnienie leży w zakresie usług świadczonych przez Kancelarię, przedstawia cenę wykonania usługi oraz sposób i termin jej płatności.
 4. Kancelaria udziela odpowiedzi na pytanie na podstawie przedstawionych danych oraz aktualnego stanu prawnego. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za niedokładne przedstawienie stanu faktycznego i prawnego przez Klienta.
 5. Porada udzielana jest w formie załącznika w formie pdf lub doc do poczty elektronicznej skierowanej na adres wskazany przez Klienta najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od zaksięgowania opłaty dokonanej przez Klienta.
 6. Jeżeli Kancelaria nie udzieli odpowiedzi na zadane pytanie, jest zobowiązana do poinformowania
  o tym Klienta i dokonania zwrotu opłaty przekazanej przez Klienta, lecz przed dokonaniem zwrotu klient jest zobowiązany do podpisania noty korygującej.
 7. Udzielenie odpowiedzi na pytania może być dokonywane przez Kancelarię wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 8. Klient zobowiązany jest do:
  1. udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące przedstawionego zagadnienia,
  2. podania danych niezbędnych do kontaktu z Kancelarią, w tym co najmniej adresu poczty elektronicznej,
  3. wskazania danych niezbędnych do wystawienia faktury w przypadku zgłoszenia żądania jej wystawienia,
  4. wykorzystania uzyskanej porady tylko na użytek własny.
 9. W przypadku niewypełnienia obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu wykonanie usługi zostaje wstrzymane do czasu usunięcia przeszkody przez Klienta, o czym Kancelaria niezwłocznie zawiadamia Klienta.
 • Kancelaria zastrzega sobie zmianę terminu wykonania usługi w przypadku spraw szczególnie zawiłych wymagających ponadprzeciętnego nakładu pracy i dodatkowych wyjaśnień. O zmianie terminu wykonania usługi Kancelaria niezwłocznie informuje Klienta.
 • Klient jest zobowiązany do dostarczenia wszelkich dokumentów i informacji wymaganych przez Kancelarię przy zleceniu.
 • W celu prawidłowego wykonywania usług przez Kancelarię, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych oraz innych danych wskazanych przez klienta w celu prawidłowego świadczenia usług.
 • Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za prawdziwość danych przekazanych przez Klienta.

 

§ 3 REKLAMACJE

 1. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji na wykonaną usługę.
 2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w formie pisemnej pod rygorem nieważności (listem poleconym) na adres Kancelarii wskazany w § 1 pkt. 1 Regulaminu w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia, w którym usługa została wykonana lub w którym miały zostać wykonane.
 3. Rozstrzygnięcie reklamacji przez Kancelarię nastąpi w terminie 30 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
 4. W przypadku uwzględnienia reklamacji Kancelaria wykona ponownie usługę terminie 14 dni roboczych od dnia uwzględnienia reklamacji, a jeżeli termin będzie wymagał wydłużeniu, Kancelaria poinformuje o obowiązku jego wydłużenia, jeżeli odpowiedź będzie niemożliwa Kancelaria dokona zwrotu otrzymanego wynagrodzenia.

 

§ 4 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY I JEJ ROZWIĄZANIE

 1. Umowa wygasa z chwilą wykonania usługi przez Kancelarię i zapłatą wynagrodzenia przez Klienta.
 2. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku braku wniesienia opłaty przez Klienta przed upływem terminu płatności wskazanego przez Kancelarię.
 3. W przypadku rozwiązania umowy po wniesieniu opłaty przez Klienta, Kancelaria dokonuje w terminie 7 dni od dnia rozwiązania umowy zwrotu otrzymanego wynagrodzenia.

 

§ 5 ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI KANCELARII

 1. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z wadliwym funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych lub telekomunikacyjnych jak również za szkody powstałe z powodu niemożliwość odpowiedzi ze względów niezależnych od Kancelarii.
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów wynikających z realizacji usług na podstawie niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy wg położenia siedziby Kancelarii.

 

§ 6 WYŁĄCZENIE PRAWA ODSTĄPIENIA

Klient wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem dziesięciodniowego terminu od zawarcia umowy, zatem nie przysługuje Klientowi prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 10 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 ze zm.).

 

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Kancelaria zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Świadczenia Usług i zakresu świadczonych usług. Zmiany są wiążące z chwilą ich opublikowania na stronie www.capitallegis.com
 2. Kancelaria zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich okoliczności, o których dowiedziała się w związku ze świadczeniem usług.