Portal internetowy CapitalLegis.com informuje i zastrzega, że dane zawarte na stronach WWW nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów prawa, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług, świadczonych użytkownikom serwisu WWW, klientom i partnerom . Dane te podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

Aktualizacja informacji zawartych na stronach WWW dokonywana jest okresowo, jednak Portal internetowy CapitalLegis.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzetelność, aktualność oraz kompletność przedstawionych danych, a w szczególności raportów, analiz i informacji. Jednocześnie Portal internetowy CapitalLegis.com zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez uprzedzenia.

Portal internetowy CapitalLegis.com nie ponosi także jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne błędy i pominięcia w przedstawionych danych. Całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania dostarczonych wiadomości ponosi użytkownik stron WWW. Portal internetowy CapitalLegis.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem korzystania z tych informacji. Ryzyko z tytułu użytkowania stron WWW stanowi wyłączne ryzyko ich użytkownika.

Niniejszy Regulamin w sposób wyczerpujący i wyłączny określa:

 1. Wyjaśnienie  wskazane poniżej słowa użyte w niniejszym Regulaminie należy rozumieć zgodnie z nadanym im poniżej znaczeniem:
  • Administrator – podmiot zarządzający i prowadzący serwis, którym jest Kancelaria Prawno – Podatkowa Capital Legis.
  • Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami, które wyraźnie się do niego odwołują.
  • Strona – serwis internetowy zamieszczony pod adresem internetowym www.CapitalLegis.com, na który składają się wszelkie elementy właściwe serwisom internetowym.
  • Formularz Rejestracyjny – formularz służący do rejestracji Użytkownikowi Usługi, dostępny na stronie internetowej.
  • Infrastruktura Serwerowa – oznacza środowisko techniczne utrzymywane i administrowane przez Usługodawcę, na którym pracuje System. Składają się na nie takie elementy, jak serwery, systemy operacyjne oraz urządzenie podtrzymujące napięcie.
  • Konto użytkownika – indywidualny dostęp danego Użytkownika do Systemu, określany przez Login, Hasło, poziom uprawnień oraz termin ważności konta, tj. datę, po której dostęp do Systemu zostanie danemu Użytkownikowi zablokowany.
  • Login – stworzone przez Użytkownika lub Administratora, indywidualne i niepowtarzalne oznaczenie Użytkownika, mające formę adresu e-mail, wykorzystywane przy korzystaniu z Usługi.
  • Hasło – stworzony przez Użytkownika lub Administratora ciąg znaków, używany do zabezpieczenia dostępu do korzystania z Usługi.
  • Przeglądarka internetowa – oprogramowanie zainstalowane na komputerach Użytkownika, służące do komunikacji z Usługą.
  • Użytkownik – osoba wprowadzona do systemu jako Współpracownik.
 2. Informacje ogólne
  • Przed rozpoczęciem użytkowania serwisu prosimy o zapoznanie się z Regulaminem. Korzystania z tej strony będzie uznane za akceptację warunków Regulaminu. Niniejsze warunki stanowią całość umowy pomiędzy wydawca serwisu a Użytkownikiem.
  • Kancelaria Prawno – Podatkowa Capital Legis zawiadamia i zastrzega, że informacje zawarte na stronach www firmy nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów prawa, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług świadczonych użytkownikom serwisu internetowego Kancelaria Prawno – Podatkowa Capital Legis, czyli Klientom i Partnerom Kancelaria Prawno – Podatkowa Capital Legis. Dane te zostały zamieszczone wyłącznie w celach informacyjnych.
 3. Dostęp do serwisu
  • Zastrzegamy sobie prawo do wycofania lub zmiany oferowanych przez nas usług bez uprzedzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli z jakichkolwiek powodów od nas niezależnych serwis jest niedostępny w dowolnym czasie lub na dowolny okres;
  • Od czasu do czasu, możemy ograniczyć dostęp do niektórych części serwisu w związku z pracami konserwacyjnymi lub aktualizacją serwisu;
  • Informacje takie jak kod identyfikacyjny użytkownika, hasło lub inne informacje przyznane użytkownikowi w ramach naszych procedur bezpieczeństwa, należy traktować jako poufne i nie należy ich ujawniać osobom trzecim.
  • Zastrzegamy sobie prawo do zablokowania kodu identyfikacyjnego użytkownika lub hasła, jeśli naszym zdaniem doszło do naruszenia jakiegokolwiek punktu z postanowień niniejszych warunków.
  • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające ze zwykłej omyłki w przygotowanych informacjach lub zmieniających się przepisach prawa dla danego kraju.
  • Korzystanie z Usługi możliwe jest przy pomocy urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz Przeglądarki internetowej, której rodzaj i wersja są zgodne z Przeglądarkami internetowymi, dla których Usługa została dostosowana.
  • Użytkownik jest zobowiązany zapewnić we własnym zakresie wyżej wymienione urządzenie z dostępem do Internetu oraz właściwą wersję Przeglądarki internetowej.
  • Usługa została dostosowana do prawidłowej pracy w następujących przeglądarkach: Internet Explorer w wersji 11 lub wyższej, Microsoft Edge w wersji 25, Firefox w wersji 47 lub wyższej, Chrome w wersji 52 lub wyższej, Opera w wersji 39 lub wyższej oraz Safari w wersji 8 lub wyższej.
  • Użytkownik jest zobowiązany zapewnić we własnym zakresie wyżej wymienione urządzenie z dostępem do Internetu oraz właściwą wersję Przeglądarki internetowej.
 4.  Zasady korzystania z serwisu
  • zabronione jest:
   • stosowanie jakiejkolwiek części materiałów serwisu bez uzyskania licencji na to od nas lub naszych licencjodawców;
   • kopiowanie, reprodukowanie, dystrybuowanie, publikowanie, ściąganie, wyświetlanie, wysyłanie pocztą elektroniczną lub przekazywania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób materiałów z tej strony, z wyjątkiem dopuszczonych powyżej;
   • zamieszczania linku do serwisu z jakiejkolwiek innej strony internetowej bez uzyskania naszej pisemnej zgody.
  • Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych przy procesie rejestracji.
  • Użytkownik ma prawo do bezpłatnej pomocy technicznej w zakresie korzystania z Systemu poprzez pocztę elektroniczną kancelaria@capitallegis.com.
  • Użytkownik jest właścicielem wszelkich danych wprowadzonych przez niego lub Użytkowników, którym umożliwił dostęp do Systemu.
  • Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Usługi zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  • Użytkownik ma możliwość pobierania, dodawania, usuwania i edytowania danych zawartych w systemie, realizując te działania na własną odpowiedzialność.
 5. Prawa własności intelektualnej – Copyrights
  • O ile nie określono inaczej, jesteśmy właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej w Serwisie, w materiale opublikowanym na jej temat. Te utwory są chronione prawem autorskim i umowami na całym świecie. Wszystkie takie prawa są zastrzeżone.
  • O ile nie określono inaczej, autorzy materiałów zawartych w serwisie potwierdzają, że na podstawie §77 Copyright Designs and Patents Act 1988, na stwierdzenie iż są autorami tych prac.
  • Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub rozpowszechniania systemu w całości lub części, a także modyfikowanie czy wykorzystywanie w sposób inny niż określony w Regulaminie bez pisemnej zgody.
 6. Odpowiedzialność za zamieszczone informacje i ogłoszenia.
  • Artykuły zawarte w materiale na tej stronie są wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowią porady. W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za poniesione straty wynikających z opieranie się na treści publikowanych materiałów.
  • W zakresie dozwolonym przez prawo, niniejszym wyraźnie wyklucza:
   • Wszystkie warunki, gwarancje i inne warunki, które mogą być domniemane w ustawie, prawo zwyczajowe lub prawa słuszności
   • Odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub wtórne straty lub szkody poniesione przez użytkownika w związku z korzystaniem z serwisu, w tym między innymi odpowiedzialności za:
    • utratę dochodów lub przychodów;
    • poniesione straty gospodarcze;
    • utratę zysków lub korzyści z zawartych umów;
    • utratę przewidywanych oszczędności;
    • utraty danych;
    • utraty wartości firmy;
    • stracony czas;
    • za wszelkie inne straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju, będące wynikiem czynu niedozwolonego (w tym niedbalstwa), naruszenia umowy lub w inny sposób, nawet jeśli były do przewidzenia.
 7. Materiał dostarczony i stworzony przez osoby trzecie.
  • Nasz serwis może zawierać materiał dostarczony i stworzony przez osoby trzecie, w tym innych użytkowników strony. Możemy wyłączyć odpowiedzialności za naruszenia prawa wynikające z błędu, pominięcie lub nieścisłości takiego materiału i nie ponosimy odpowiedzialności za taki materiał.
 8. Linki odsyłające do innych witryn
  • Wszystkie zamieszczone linki do innych witryn i zasobów dostarczanych przez strony trzecie są podane wyłącznie w celach informacyjnych. Nie mamy żadnej kontroli nad zawartością tych witryn lub zasobów, tym samym nie ponosimy odpowiedzialności za szkody które mogą wyniknąć z korzystania z informacji tam publikowanych.
 9. Materiały dostarczone przez Użytkownika
  • Przesyłając materiał (tekst, grafika, itp.) do nas:
   • Udzielasz nam automatycznie nieodpłatnej, bezterminowej, nieodwołalnej licencji na użytkowanie, reprodukowanie, modyfikowanie, edytowanie, adaptacji, publikowania, tłumaczenia, tworzenia dzieł pochodnych, rozpowszechniania, wykonywania i przedstawiania takich materiałów (w całości lub w części) na całym świecie i / lub włączenia go w inne prace w dowolnej formie, mediów lub technologii znanej obecnie lub stworzonej w przyszłości, przez cały okres obowiązywania praw, które mogą występować w takiej treści,
   • Odstępujesz od wszystkich praw moralnych do tych materiałów.
  • Przyjmujesz do wiadomości, że nie jesteśmy zobowiązani do publikowania materiałów dostarczonych przez Ciebie jeśli naruszają w jakikolwiek sposób niniejszy Regulamin lub sprzeczne są z obowiązującymi normami etycznymi i zasadami dobrego wychowania
  • Zgadzasz się nie zamieszczać materiałów:
   • które mogą być odebrane jako: oszczercze, obraźliwe, obelżywe, mogące wzbudzać nienawiść rasową, dyskryminujące, bluźniercze, pornograficzne, z naruszeniem zaufania lub prywatności
   • nie są Twoją własnością lub nie posiadasz stosownego pozwolenia/licencji na ich publikację które zawierają treści reklamowe, m.in. reklamy firm, produktów, stron www lub innych serwisów internetowych.
   • które zachęcają do postępowania uznawanego za przestępstwo, podstawy do odpowiedzialności cywilnej lub w inny sposób sprzeczne z prawem obowiązującym w Wielkiej Brytanii
   • które są technicznie szkodliwe (w tym bez ograniczeń: wirusy komputerowe, bomby logiczne, konie trojańskie, robaki, szkodliwe składniki lub dane, uszkodzone dane lub inne złośliwe oprogramowanie).
 10. Ochrona danych i prywatności
  • Zobowiązujemy się do świadczenia usług z najwyższą starannością oraz standardami określonymi w niniejszym Regulaminie.
  • Wszystkie przetwarzane informacje zgodne są z naszą Polityką Prywatności oraz zgodne z Data Protection Act 1998.
  • Korzystając z naszego serwisu wyrażasz zgodę na takie przetwarzanie i gwarantujesz, że wszystkie dane dostarczone przez Ciebie są prawdziwe.
  • Zobowiązujemy się do świadczenie Usługi z najwyższą starannością oraz standardami określonymi w niniejszym Regulaminie.
  • Nie odpowiadamy za nieprawidłowe świadczenie usług spowodowane:
   a. nie spełnieniem wymagań technicznych koniecznych do korzystania z Systemu,
   b. działaniem osób trzecich,
   c. przyczynami niezależnymi od nas.
  • Nie ponosimy odpowiedzialności za utracone korzyści ani szkody pośrednie.
  • W ramach świadczenia usług my bądź podmioty przez nas upoważnione jesteśmy uprawnieni do zbierania i przetwarzania danych niezbędnych do świadczenia usług.
  • Dane zgromadzone na serwerze w związku z wykonywaną usługą stanowią informacje poufne i nie będą ujawniane innym podmiotom.
  • Oświadczamy, że w myśl Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (art. 7 pkt 4) jesteśmy Administratorem danych osobowych wprowadzonych do systemu i przetwarzamy je zgodnie z przepisami prawa.
  • Zapewniamy podjęcie wszelkich środków niezbędnych do bezpiecznego przechowywania i archiwizowania danych przechowywanych w systemie.
  • Zobowiązujemy się do nieprzetwarzania danych zgromadzonych na serwerze w związku z wykonywaną Usługą do celów innych niż:
   a. świadczenie Usługi,
   b. sporządzania analiz statystycznych, mających na celu poprawę funkcjonowania Systemu. 

 11.  Prawa autorskie
  • Zawartość serwisu Kancelaria Prawno – Podatkowa Capital Legis (również regulamin) jest przedmiotem praw autorskich, Copyright by Capital Legis.
  • Sposób korzystania z zawartości serwisu Kancelaria Prawno – Podatkowa Capital Legis, w szczególności kopiowanie, rozpowszechnianie, powielanie, cytowanie, w jakikolwiek sposób, w jakiejkolwiek formie, w celu niekomercyjnym, jest dozwolone na zasadzie licencji, tj. z podaniem autora i źródła.
  • Każdy inny sposób korzystania z zawartości serwisu, w szczególności kopiowanie, rozpowszechnianie, powielanie, nieuprawnione cytowanie, w jakikolwiek sposób, w jakiejkolwiek formie, w celu komercyjnym, jest zabronione.
  • Naruszenie praw autorskich Wydawcy w jakimkolwiek innym zakresie skutkować będzie obowiązkiem uiszczenia przez naruszającego kary za bezumowne korzystanie z utworów w wysokości 1 (słownie: jeden) PLN za każdy znak publikacji, co do której nastąpiło naruszenie praw autorskich wydawcy (znakami są:, znaki interpunkcyjne, litery, cyfry i znaki specjalne). Jeżeli naruszenie praw autorskich wydawcy następuje na wielu polach eksploatacji, kara należna jest Wydawcy za każde pole eksploatacji oddzielnie.

We wszystkich innych nieporuszonych w Regulaminie kwestiach zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa siedziby Kancelarii Prawno – Podatkowej Capital Legis.