Biznes offshore

Spółka z o.o. (s.r.o.) na Słowacji – ciekawy i niedrogi sposób na optymalizację działalności gospodarczej.
Dotychczas Słowacja kojarzyła się Polakom przede wszystkim z zimowymi wyjazdami na narty, różnymi gatunkami alkoholi oraz czekoladą „studencką”. Tymczasem niewiele osób wie, iż ten niewielki, sąsiadujący z Polską kraj oferuje bardzo korzystne warunki prowadzenia działalności gospodarczej poprzez spółkę z o.o. (s.r.o.). Spółka taka może być ciekawym sposobem na optymalizację podatkową i kosztową.

Korzyści

Korzyści płynących z założenia spółki z o.o. na Słowacji jest wiele. Wymieńmy najważniejsze:

  1. Prawo słowackie o wiele łagodniej traktuje dyrektorów spółki z punktu widzenia ich odpowiedzialności za jej długi. W prawie polskim członkowie zarządu spółki z o.o. odpowiadają zarówno za jej zobowiązania o charakterze cywilnoprawnym (np. niezapłacona wierzytelność za zakup towaru) jak i publicznoprawnym (podatki, składki ZUS, NFZ, kary administracyjne). Przy czym ta druga odpowiedzialność jest bardzo surowa. Co prawda odpowiedzialności można uniknąć, składając w odpowiednim terminie wniosek o ogłoszenie upadłości, jednakże wciąż zdarza się to rzadko, tym bardziej, iż dość trudno jednoznacznie wskazać, kiedy pojawia się podstawa do ogłoszenia upadłości. W spółce słowackiej odpowiedzialność dyrektorów jest zdecydowanie słabsza – nie odpowiadają oni za zobowiązania spółki. Jeśli chodzi o podatki, to odpowiadają oni dopiero wtedy, kiedy uda się udowodnić winę umyślną w ich niepłaceniu, co stanowi przestępstwo. Udowodnienie zaś takiej winy jest niezwykle trudne. Powoduje to, iż ryzyko, na jakie dyrektorzy spółki wystawiają swój prywatny majątek, jest bardzo niewielkie i zdecydowanie mniejsze niż w Polsce.
  2. Niższe podatki i liberalna polityka w stosunku do przedsiębiorców.
    -podatek VAT wynosi 20%;. Limit obrotu zwolnionego z VAT jest wyższy niż w Polsce i wynosi 49 700 euro;
    -podatek od zysków spółki (odpowiednik CIT) wynosi 22%, naturalnie płacimy go od przychodu pomniejszonego o koszty jego uzyskania
    -istotną korzyścią jest także dość liberalne podejście organów podatkowych i kontrolnych; Słowacja uchodzi bowiem za kraj dużo bardziej przyjazny przedsiębiorcom niż Polska. Jest to spowodowane ogólną tendencją do pobudzania gospodarki (Słowacja bardzo boleśnie odczuła zarówno rozpad Czechosłowacji jak i wprowadzenie euro) jak i wciąż jeszcze niewielką praktyką urzędów np. w aspektach działalności internetowej, co powoduje dość ostrożne podejście do ewentualnego karania przedsiębiorców czy wymierzania im pochopnie podatków. Zdecydowanie rzadziej zdarzają się uciążliwe kontrole czy kwestionowanie zaliczania określonych wydatków w koszty uzyskania przychodu.
  3. Mniejszy stopień sformalizowania niż w Polsce. I tak kadencja dyrektorów nie musi być określona latami, mogą oni być powołani na stałe. Zgromadzenie wspólników może odbywać się na terytorium Polski (przynajmniej raz do roku). Nie jest wymagany notarialny protokół ze zgromadzenia ani notarialne poświadczenie podpisów wspólnika (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgromadzenie podejmuje ważniejsze decyzje, np. odwołanie dyrektora i powołanie nowego). Dyrektor może pełnić swą funkcję na podstawie samego tylko powołania, może też zawrzeć ze spółką umowę o pracę.
  4. Koszty uzyskania przychodu i odliczenia VAT – katalog jest o wiele szerszy niż w Polsce, w koszty można zaliczyć wydatki na reklamę, alkohol czy obiady z klientami i to na podstawie paragonów, a nie faktur. Możliwe jest dokonanie odliczenia VAT od paliwa. Generalnie w koszty można zaliczyć praktycznie wszystko, co ma jakikolwiek związek z działalnością spółki.
Jak wygląda założenie spółki na Słowacji?
Założenie spółki zoo na Słowacji jest bardzo proste. Aby założyć spółkę na Słowacji wspólnicy i dyrektorzy muszą stawić się na Słowacji tylko jeden raz. Podpisują oni umowę spółki (spolocenska zmluva), oświadczenie o niezaleganiu w podatkach i innych należnościach publicznoprawnych oraz oświadczenie dotyczące wniesienia wkładów oraz wzory podpisów  Podpisy na umowie spółki oraz oświadczeniu o niezaleganiu w podatkach muszą być poświadczone przez słowackiego notariusza (nie jest natomiast konieczna forma aktu notarialnego). Następnie konieczne jest wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 5000 euro; wkład ten musi zostać zdeponowany w banku jeszcze przed złożeniem wniosku o rejestrację spółki do rejestru (bez tego spółka nie zostanie zarejestrowana). Wkład może być wyjęty z depozytu po zarejestrowaniu Spółki. Od razu istnieje możliwość wynajęcia dla Spółki biura wirtualnego na Słowacji. Na podstawie tych dokumentów składany jest wniosek o rejestrację Spółki, proces rejestracji trwa 3-4 tygodnie. Po otrzymaniu dokumentów rejestrowych Spółka może otworzyć konto bankowe (w tym celu konieczny jest ponowny przyjazd jednego z dyrektorów na Słowację – jeśli ma on uprawnienie do samodzielnego reprezentacji Spółki lub dwóch dyrektorów, jeśli wymagane jest ich współdziałanie). Do założenia Spółki wystarczy okazanie dowodów osobistych oraz przedłożenie aktualnych zaświadczeń dyrektorów z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (tłumaczone jest ono na miejscu na język słowacki), dodatkowo w banku niezbędne może być okazanie paszportów.

Od 1 stycznia 2015 roku nie ma możliwości nie ma już możliwości optymalizacji wypłaty dywidendy z wykorzystaniem słowackiej spółki komandytowej.

Polskie osoby fizyczne będące wspólnikami spółek kapitałowych od dywidend wypłacanych przez te spółki płacą w naszym kraju 19% zryczałtowany podatek.

Formularz rejestracji spółki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie zgodnie z regulaminem.