Biznes offshore

Na przestrzeni kilku ostatnich lat Czechy stały się stabilnym i niezwykle zachęcającym miejscem do prowadzenia działalności gospodarczej przez zagranicznych inwestorów. Wielu z nich zdecydowało się na założenie w Czechach spółki, której najpopularniejszą formą jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (SRO). Od 2014 roku minimalny kapitał zakładowy wymagany do założenia spółki SRO obniżono z 20000 CZK do symbolicznego 1 CZK.

Korzyści

Czeskie prawo wydaje się być w kwestii prowadzenia działalności gospodarczej niezwykle korzystne, gdyż w przypadku importu towarów lub usług do Czech z kraju spoza
Unii Europejskiej, nie podlega się obowiązkowi opłaty podatku VAT od tych towarów / usług. Należy jedynie uwzględnić dokonaną transakcję w zwrocie podatku. VAT jest płatny tylko w przypadku sprzedaży danego towaru, po wystawieniu faktury.

Kolejną zaletą prowadzenia działalności gospodarczej w Czechach jest możliwość żądania zwrotu podatku naliczonego i uiszczonego do urzędu skarbowego.

Podstawą do założenia spółki jest akt założycielski. W pierwszej kolejności powinien on wskazywać na nazwę spółki oraz jej siedzibę. Należy zwrócić uwagę, aby nazwa nie funkcjonowała do tej pory jako oznaczenie innego przedsiębiorcy.

Ponadto akt założycielski powinien zawierać imiona i nazwiska wspólników oraz ich siedziby lub też adresy zamieszkania, a także przedmiot głównej działalności spółki. Należy również wskazać wysokość kapitału zakładowego, wartość wkładu każdego ze wspólników, oznaczenie czy wkłady te występują w postaci pieniężnej, czy też w postaci aportu.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że przy zakładaniu spółki każdy ze wspólników musi wnieść co najmniej 30% przypadającego na niego wkładu, natomiast kapitał zakładowy spółki musi być pokryty co najmniej w 50%. Akt założycielski powinien także zawierać imię i nazwisko prezesa (prezesów) spółki, ich adresy zamieszkania oraz zakres ich umocowania do reprezentacji spółki. Należy także wyznaczyć tzw. zarządcę wkładu, czyli osobę sprawującą pieczę nad wkładami dokonywanymi przez wspólników na poczet kapitału zakładowego.

Ponadto akt założycielski powinien wymieniać prawa i obowiązki wspólników,
a także informacje dotyczące ewentualnego rozwiązania spółki oraz przeniesienia własności udziałów.

Wspólnicy czeskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (SRO) obowiązani są przedstawić zaświadczenie o niekaralności pochodzące zarówno z czeskiego rejestru karnego, jak i z każdego kraju, w którym mieszkali przez okres co najmniej trzech miesięcy przez ostatnie trzy lata. Dodatkowo władze czeskie wymagają zaświadczenia o niezaleganiu
w podatkach oraz posiadania konta bankowego w czeskim banku. Jeżeli jest to wymagane dla danego rodzaju działalności gospodarczej, należy także uzyskać odpowiednie pozwolenia.

Spółka powinna być zarejestrowana w czeskim rejestrze handlowym. Wpis taki obciążony jest opłatą 6000 CZK. Spółka powinna także uzyskać ubezpieczenie zdrowotne, społeczne, jak również zarejestrować się w odpowiednich urzędach skarbowych w przeciągu 30 dni od założenia spółki.

Wymagania do rejestracji spółki oraz firmy
Kapitał minimalny 200000 CZK (7703 €, 50% płatne przy zakładaniu spółki)
Udziałowcy Minimum 1 partner, maksimum 5
Zagraniczni udziałowcy Tak
Zarząd Minimum jeden dyrektor
Managerowie Obywatel UE lub osoba posiadająca pozwolenie na pobyt w UE
Holding zagraniczny Tak
Wymogi prawne • Opcjonalny zarząd
• Obowiązkowy roczny audyt jeżeli spełniony jest jeden z poniższych kryteriów: Ogół aktywów powyżej 40 milionów CZK (1,54 milionów €), obrót powyżej 80 milionów CZK (3,09 miliona €), powyżej 50 pracowników spółki.
Założenie spółki, otwarcie rachunku bankowego, domicylacja (pierwszy rok), rejestracja VAT Należy przedłożyć potwierdzenie notarialne kartoteki policyjnej
Termin 10 dni od otrzymania wszystkich dokumentów
Siedziba Adres biznesowy, przekierowanie telefonu, faksu i poczty.
Możliwość posiadania fizycznego adresu.
Księgowość Obowiązkowe roczne sprawozdanie finansowe, podsumowanie zysków i strat oraz harmonogramy na podstawie szacowanej liczby miesięcznych rachunków oraz prognozy rocznych obrotów.

Opodatkowanie

  • Podatek dochodowy: 19% Obniżona stawka 5% dla inwestycji, emerytur i funduszy akcyjnych
  • Podatek od zysków kapitałowych: 19%
  • Podatek od korzyści: 15%
  • Należności licencyjne: 25%
  • Podatek od dywidend: 15% (0% jeżeli rezydent UE lub spółka dominująca posiadała 10% akcji od 2 lat)
  • Dochód spółek zagranicznych: 19%
  • VAT: 19%
  • Nie ma podatku majątkowego
Formularz rejestracji spółki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie zgodnie z regulaminem.