Biznes offshore

Według wielu Rosja była w ostatnich latach atrakcyjnym partnerem biznesowym. Okazje do inwestycji pojawiały się zachęcając inwestorów do inwestowania w nowe, potencjalne rynki.

Korzyści

Istnieje wiele czynników przemawiających za otwarciem spółki w Rosji:

 • duży rynek zbytu
 • wykształcona kadra pracownicza
 • ciągłe zmiany regulacyjne na korzyść inwestorów
 • łatwy dostęp do rynków pozostałych krajów CIS
 • Rosja jest jednym z najbogatszych w zasoby naturalne krajów

Rodzaje spółek

 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (OOO)
 • Spółka prywatna, zamknięta spółka akcyjna (ZAO)
 • Spółka publiczna, otwarta spółka akcyjna (OAO)
 • Przedstawicielstwo lub oddział spółki zagranicznej
 • Jednoosobowa działalność gospodarcza

Czym charakteryzuje się spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (OOO) oraz spółka akcyjna (AO)?

 • minimalna wartość kapitału zakładowego spółki z o.o. wynosi 10.000 Rubli (375 USD)
 • minimalna wartość kapitału zakładowego spółki akcyjnej wynosi 100.000 Rubli (3750 USD)
 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są najpopularniejszymi formami prowadzenia działalności gospodarczej. Dodatkowe pozwolenia wymagane są jedynie w przypadku szczególnych rodzajów działalności
 • liczba wspólników nie może przekraczać 50, nie ma żadnych ograniczeń w zakresie obywatelstwa wspólników, minimalna ilość wspólników: 1, minimalna liczba członków zarządu: 1.
 • nowo utworzona spółka podlega obowiązkowi rejestracyjnemu w urzędzie skarbowym, statystycznym oraz w trzech pozabudżetowych funduszach (fundusz emerytalny, obowiązkowy fundusz ubezpieczeń zdrowotnych i fundusz ubezpieczeń społecznych).
 • kapitał musi zostać wpłacony
 • 50 % zatwierdzonego kapitału spółki akcyjnej musi zostać wpłacone w ciągu trzech miesięcy od rejestracji

Spółki akcyjne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiadają następującą trzywarstwową strukturę zarządzającą:

 • Walne Zgromadzenie
 • Zarząd
 • Organ Wykonawczy

Należy zauważyć, że spółki rosyjskie podlegają obowiązkowi składania miesięcznych deklaracji VAT oraz kwartalnych deklaracji podatkowych.

Jeżeli spółka będzie zatrudniać zagranicznych obywateli musi wystąpić o specjalne pozwolenie. Wszyscy zagraniczni pracownicy spółki muszą indywidualnie wystąpić o pozwolenia na pracę. Wymagane są również wizy pracownicze.

Czym charakteryzują się oddziały i przedstawicielstwa?
 • przedstawicielstwa lub oddziały zagranicznych jednostek prawnych nie posiadają oddzielnej osobowości prawnej. Przedstawicielstwa i oddziały są podjednostkami spółki zagranicznej i są uznawane za jednostki nie-rosyjskie dla celów kontroli walutowej
 • przedstawicielstwa nie są oficjalnie uprawnione do prowadzenia działalności gospodarczej w Rosji
 • oddziały, jako podjednostki spółek zagranicznych mogą prowadzić działalność gospodarczą
 • przedstawicielstwa i oddziały podlegają obowiązkowi rejestracyjnemu w Krajowej Izbie Rejestrowej (GRP), Izbie Handlu, różnych ministerstwach rosyjskiego rządu, urzędach podatkowych, statystycznych i w trzech pozabudżetowych funduszach (fundusz emerytalny, obowiązkowy fundusz ubezpieczeń zdrowotnych i fundusz ubezpieczeń społecznych)
 • nie ma określonej minimalnej kwoty kapitału
 • prezes przedstawicielstwa lub oddziału musi zostać powołany przez spółkę matkę, powołane organy wykonawcze działają na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez spółkę matkę
 • wymogi sprawozdawcze oddziału lub przedstawicielstwa są podobne jak w przypadku innych jednostek prawnych w Rosji, miesięczne deklaracje VAT i kwartalne deklaracje podatkowe składane są do odpowiedniego inspektoratu podatkowego przeznaczonego wyłącznie dla Przedstawicielstw i Oddziałów
 • jeżeli w przedstawicielstwie lub oddziale zatrudnieni są obywatele zagraniczni, wymagane jest wystąpienie o pozwolenie na pracę, wszyscy zagraniczni pracownicy spółki muszą indywidualnie wystąpić o pozwolenia na pracę, wymagane są również wizy pracownicze.
Formularz rejestracji spółki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie zgodnie z regulaminem.