Sprawozdawczość finansowa
Odbiorcy usług
Usługi w tym obszarze mają na celu zagwarantowanie, że dane finansowe raportowane przez klientów są przygotowane zgodnie z najlepszymi oczekiwanymi praktykami aktuarialnymi w tej  dziedzinie oraz odpowiednimi standardami sprawozdawczości finansowej
Obszar pomocy
Nasz profesjonalny zespół zajmuje się usługami z obszaru sprawozdawczości finansowej, która obejmuje: wycenę i przegląd wyceny rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, klasyfikację produktów (w zgodzie ze standardami np. US GAAP), czy przygotowanie niezależnych opinii akturiusza..
Atuty
Przywiązujemy wagę do tego, aby wszystkie dane ekonomiczne pochodzące z ksiąg rachunkowych jasno obrazowały sytuację majątkową, finansową i dochodową jednostki. Informacje te winny być zaprezentowane rzetelnie, prawidłowo i istotnie.
Elementy wyróżniające
Interesują nas takie pola jak: weryfikacja zapisów w księgach, analiza sald na koniec okresu obrotowego oraz sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego; kompilacja sprawozdania finansowego, sporządzenie pakietów konsolidacyjnych dla grup kapitałowych, czy sporządzanie okresowych raportów finansowych.