Zarządzanie ryzykiem
Odbiorcy usług
Ogólna definicja ryzyka mówi, iż jest to wskaźnik stanu lub zdarzenia, które może prowadzić do strat. Jest ono proporcjonalne do prawdopodobieństwa wystąpienia tego zdarzenia i do wielkości strat, które może wywołać. Zarządzanie ryzykiem jest procesem, który podlega zmianom w czasie. Nie jest możliwe jednokrotne zastosowanie opracowanego odgórnie schematu lub szablonu, który przystawałby do każdej sytuacji w trakcie podejmowania i wdrażania decyzji gospodarczych.
Obszar pomocy
Pomoc naszych specjalistów dotyczy podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz analizy i zarządzania ryzykiem. Realizowane wsparcie odbywa się w ramach specjalności i opiera się na podstawie aktualnie stosowanych rozwiązań.
Atuty
Nasi specjaliści posiadają doświadczenie umożliwiające dostarczenie rozwiązań adekwatnych do potrzeb klientów.
Elementy wyróżniające
Zarządzanie ryzykiem należy rozumieć jako podejmowanie działań mających na celu: rozpoznanie, ocenę i sterowanie ryzykiem oraz kontrolę podjętych działań. Celem zarządzania jest ograniczanie ryzyka oraz zabezpieczanie się przed jego ewentualnymi skutkami. Celem rozpoznania pozostaje dla naszych profesjonalistów identyfikacja i określenie rodzajów ryzyka, które wiążą się z przewidywaną inwestycją. Ich prawidłowe rozpoznanie jest o tyle istotne, że umożliwia inwestorowi podjęcie działań mających na celu zabezpieczenie się przed nimi lub ich zmniejszenie. Oceny ryzyka dokonuje się poprzez zastosowanie różnych mierników. Dzięki właściwej kwantyfikacji możliwe jest wytypowanie czynników ryzyka, na które należy zwrócić szczególną uwagę.