Przejrzyste zasady rozliczania stanowią podstawę współpracy z naszą Kancelarią.

 

Wysokość wynagrodzenia i sposób rozliczenia danej sprawy są uzgadniane
w trakcie rozmowy z Klientem. Każda sprawa jest traktowana indywidualnie, dlatego też zasady rozliczania zależą od stopnia złożoności sprawy, jak również wyboru środków pomocy prawnej.

System rozliczania godzinowego
Wysokość wynagrodzenia w tym systemie wynika ze stałej obsługi prawnej,
co oznacza, że kluczowe znaczenie posiada ilość czasu przeznaczonego
na załatwienie konkretnej sprawy. System ten jest również stosowany
w przypadkach, gdy nie jest możliwe wcześniejsze określenie zakresu
i czasochłonności prac.

System wynagrodzenia zryczałtowanego
Wynagrodzenie określane jest miesięcznie, na podstawie zakresu potrzeb
i oczekiwań zgłaszanych przez Klienta oraz w oparciu o przybliżone czasowe zaangażowanie Kancelarii. Wybierając ryczałt, Klient korzysta zawsze z niższej stawki, niż stawka godzinowa. System ten jest preferowany przy obsłudze firm.

System wynagrodzenia kwotowego
Wynagrodzeniem w tym przypadku jest uzgodniona indywidualnie z Klientem określona kwota wynagrodzenia z tytułu realizacji zlecenia. System ten jest przydatny w sprawach, w których można oszacować zakres prac i ilość czasu, którego sprawy wymagają.

Premia za sukces
W pewnych sprawach dodatkowym składnikiem wynagrodzenia jest premia za wynik sprawy. Jest to uprzednio określona kwota wynagrodzenia, którą otrzymuje Kancelaria, gdy dochodzi do pozytywnego dla Klienta zakończenia sprawy.

Zastępstwo procesowe
W sytuacji zastępstwa procesowego, dla Kancelarii należne jest wynagrodzenie uwzględniające stopień skomplikowania danej sprawy i przewidywany nakład pracy. Najczęściej jest ono określane na podstawie stawek ustalonych
w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r.
w sprawie opłat za czynności radców prawnych, jak również w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie.

Usługi
Usługi dostarczane przez Kancelarię są usługami starannego działania,
a wynagrodzenie za ich wykonanie nie jest związane z wynikiem danej sprawy. Działania, które mają być wykonane w terminie do trzech dni roboczych lub krócej, uznawane są za usługi błyskawiczne i wynagradzane są w ramach indywidualnych ustaleń (sposób rozliczenia i wysokość stawki).

Klienci ponoszą koszty opłat sądowych i skarbowych, koszty przejazdów, noclegu, czy wyżywienia, jak również wynagrodzenia przysługującego Kancelarii za czas pozostawania w podróży w związku z realizacją zlecenia.

Informacje znajdujące się powyżej nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.