Fundusze inwestycyjne
Odbiorcy usług
Nasza Kancelaria świadczy usługi w zakresie doradztwa towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz funduszom inwestycyjnym w pełnym zakresie ich działalności. Mając na uwadze nowe przepisy prawa, pozostajemy gotowi w zakresie świadczenia usług co do tworzenia i obsługi alternatywnych spółek inwestycyjnych oraz podmiotów zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi. Zespół prawników wyróżnia się dużym doświadczeniem w obsłudze funduszy inwestycyjnych, w tym zamkniętych funduszy inwestycyjnych oraz towarzystw funduszy inwestycyjnych, dzięki czemu wachlarz oferowanych przez nas usług dostosowany jest każdorazowo do oczekiwań danego Klienta i specyfiki poszczególnej transakcji.
Obszar pomocy
Nasi Klienci otrzymują wszechstronną obsługę prawną obejmującą w szczególności: kompleksową pomoc prawną przy utworzeniu funduszy inwestycyjnych, w tym zwłaszcza opracowanie projektów statutów funduszy inwestycyjnych, regulaminów, umów zawieranych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych i fundusze, w tym także umów odnośnie nabywania i zbywania aktywów przez fundusze; ustalanie zasad i warunków uczestnictwa przez Klientów w funduszach inwestycyjnych; sporządzanie prospektów emisyjnych jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych funduszu oraz ich wejścia do publicznego obrotu; pomoc prawną podczas emisji certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych; budowanie specjalistycznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, funduszy z wydzielonymi subfunduszami; doradztwo przy przejęciu zarządzania funduszem inwestycyjnym; nabywaniu akcji towarzystw funduszy inwestycyjnych.
Atuty
Capital Legis prowadzi doradztwo dla towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz funduszy inwestycyjnych, oferując kompleksowe doradztwo podatkowe, zarówno na etapie tworzenia towarzystw i funduszy, jak i na późniejszym etapie dokonywania i likwidowania inwestycji oraz planowania podatkowego dla potencjalnych inwestorów. Doradztwo podatkowe jest pod kontrolą zespołu prawników o bogatym doświadczeniu zawodowym.
Elementy wyróżniające
Z uwagi na wejście w życie nowelizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych, której celem jest implementowanie do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektyw AIFM (2011/61/UE) oraz UCITS V (2014/91/UE), do polskiego prawa weszło pojęcie alternatywnych funduszy inwestycyjnych oraz instytucji alternatywnej spółki inwestycyjnej, mogącej prowadzić działalność w postaci spółki kapitałowej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej. Uwzględniając, że alternatywna spółka inwestycyjna, ze względu na prowadzenie działalności inwestycyjnej, podlegać będzie wymogom zbliżonym do funduszy inwestycyjnych, nasza oferta odnosi się również do pomocy podczas jej tworzenia oraz przy funkcjonowaniu.