Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej
Odbiorcy usług
Capital Legis posiada specjalistów doświadczonych względem standardów zatwierdzonych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB – International Accounting Standards Board) i ich interpretacji. Wiele spośród standardów stanowiących segment MSSF jest znanych pod starszą nazwą jako Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR). MSR były publikowane między 1973 a 2001 rokiem przez Komitet Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASC – International Accounting Standards Committee). Dnia 1 kwietnia 2001 r. nowo utworzona IASB przejęła od IASC odpowiedzialność za ustanawianie MSR. W toku pierwszego spotkania nowa Rada przyjęła istniejące MSR i interpretacje Stałego Komitetu ds. Interpretacji (SIC – Standing Interpretation Committee). IASB kontynuuje opracowywanie standardów nazywanych nowymi standardami MSSF.
Obszar pomocy
Nasi specjaliści zajmują się tematyką międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej. Jest to dziedzina o tyle istotna, gdyż w założenie wprowadzanie MSSF ma zapewnić bezpośrednią porównywalność sprawozdań finansowych spółek funkcjonujących w różnych krajach, ponieważ obowiązujące w poszczególnych krajach zasady rachunkowości, a w efekcie sporządzone na ich podstawie sprawozdania finansowe firm, różnią się od siebie znacznym stopniu. Jest to kluczowe w czasach otwartego, globalnego rynku kapitałowego, na którym inwestorzy inwestując i oceniając wartość spółek, odwołują się w znacznej mierze do publikowanych przez nie danych finansowych
Atuty
MSSF (IFRSs) są używane w wielu krajach świata, w tym Australii, Indiach, czy Japonii. Na chwilę obecną jedynie Unia Europejska zastosowała obowiązek zgodności z MSSF dla skonsolidowanych sprawozdań finansowych wszystkich spółek publicznych (od 2005 roku) i banków. W większości krajów firmy posiadają możliwość, ale nie obowiązek, stosowania MSSF (IFRSs) względem jednostkowych sprawozdań finansowych.
Elementy wyróżniające
W Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej zmiana jest elementem stałym. Wydawane są nowe standardy, a istniejące nieustannie się zmieniają. Capital Legis wyróżnia się specjalistami, którzy pomagają opanować zachodzące w tej dziedzinie zmiany.