Obrót wierzytelnościami
Odbiorcy usług
Obrót wierzytelnościami odbywa się w formie bezpośredniej i pośredniej. Bezpośrednio obrót ten realizowany jest przez zakup wierzytelności w celu ich windykacji lub w celu dalszej odsprzedaży, sprzedaż wierzytelności oraz zamianę wierzytelności. Przykładem pośredniej formy obrotu może być np. factoring. Przedmiotem cesji pozostaje każda wierzytelność, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. W praktyce najczęściej zbywane są wierzytelności wymagalne, czyli takie, których termin zapłaty już minął. Z reguły cena za cedowaną wierzytelność jest niższa od jej wartości nominalnej.
Obszar pomocy
Nasi specjaliści zajmują się tematyką wierzytelności. Wierzytelność co do zasady jest prawem majątkowym, które może być przedmiotem obrotu gospodarczego. Instytucja przelewu wierzytelności została uregulowana w przepisach art. 509-518 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z przepisem art. 509 § 1 Kodeksu, wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Jak stanowi przepis art. 510 § 1, umowa sprzedaży, zamiany, darowizny lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia wierzytelności przenosi wierzytelność na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły.
Atuty
Obrót wierzytelnościami staje się coraz powszechniejszy, dlatego wymaga odpowiedniego wsparcia. Dynamiczny rozwój obrotu wierzytelnościami spowodowany został funkcjonowaniem coraz większej ilości firm windykacyjnych, które w ramach prowadzonych działań wykazują się znacznie skuteczniejszym efektem odzyskiwania należności w stosunku do podmiotów nieprofesjonalnych.
Elementy wyróżniające
Posiadamy odpowiednie kwalifikacje w obrębie problematyki obrotu wierzytelnościami, dlatego zbadamy każdy problem w celu znalezienie właściwych rozwiązań. Warto przypomnieć, iż jedną z naczelnych zasad prawa cywilnego jest zasada swobody umów, w ramach której należy przyjąć, iż dozwolony jest obrót wszystkimi wierzytelnościami w granicach prawa.