Prawo administracyjne
Odbiorcy usług
Istnieje możliwość dochodzenia odszkodowania za wydanie przez organy administracyjne niezgodnych z prawem decyzji. Strony niezadowolone z rozstrzygnięć organów administracyjnych w procesach odszkodowawczych kierowanych przeciwko Skarbowi Państwa, jednostkom samorządu terytorialnego, bądź też przeciwko innym osobom prawnym wykonującym władzę publiczną z mocy prawa, mogą dochodzić naprawienia szkody powstałej wskutek wydanych decyzji administracyjnych. Roszczenie takie opiera się na przepisie art. 417 w związku z art. 4171 par. 2 Kodeksu cywilnego. Należy również pamiętać o przepisie art. 77 ust. 1 Konstytucji z 1997 r.  traktującym o wynagradzaniu szkody wyrządzonej niezgodnym z prawem działaniem władzy publicznej.
Obszar pomocy
Nasi doświadczeni specjaliści przywiązuje wagę do wszechstronnej analizy każdej sprawy. Trzeba jednak pamiętać, iż dochodzenie odszkodowania za niezgodne z prawem decyzje organów administracyjnych nie ma charakteru bezwarunkowego, ponieważ musi zostać w pierwszej kolejności poprzedzone przeprowadzonym przez stronę, bądź też z urzędu postępowaniem administracyjnym, którego celem jest stwierdzenie niezgodności podważanych decyzji z prawem.
Atuty
Prawnicy Capital Legis są praktykami w zakresie odzyskiwania odszkodowań za decyzje wydane przez organy administracyjne i niezgodne z prawem.
Elementy wyróżniające
Staranna analiza prawno-formalna każdego przypadku i zgromadzenie potrzebnych akt stanowią podstawę do skutecznego wsparcia. Należy odnotować, iż źródłem szkody może być wydanie zarówno decyzji administracyjnej o charakterze konstytutywnym, czyli takiej, która tworzy, zmienia lub znosi skutki prawne, jak i decyzji deklaratoryjnej, która potwierdza tylko stan prawny wynikający z ustawy lub z wcześniej wydanego aktu konstytutywnego.