Rachunkowość
Odbiorcy usług
Rachunkowość jest definiowana jako system ewidencji gospodarczej ujmujący w mierniku pieniężnym i przekroju poszczególnych podmiotów gospodarczych wraz z procesami produkcji, dystrybucji, konsumpcji i akumulacji. Rachunkowość to sformalizowany system, odzwierciedlający proces prowadzonej działalności gospodarczej i służący jej rzetelnej ocenie. Podstawowym celem rachunkowości jest dostarczenie prawdziwego i zgodnego z rzeczywistością obrazu sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu gospodarczego. Przedmiotem rachunkowości jest każde zdarzenie gospodarcze wyrażone w mierniku pieniężnym i mające wpływ na zmianę sytuacji podmiotu gospodarczego, czyli jego zasoby i wyniki. Nasi specjaliści pomagają klientom w tej skomplikowanej problematyce, wykorzystując posiadane doświadczenie.
Obszar pomocy
Rachunkowość to proces identyfikacji, pomiaru i przekazywania informacji, które są potencjalnie pomocne przy podejmowaniu właściwych decyzji gospodarczych, Z punktu widzenia działań, jakie budują system rachunkowości, odróżnia się: identyfikację, grupowanie, opis, ewidencję, przetwarzanie i przekazywanie informacji o wynikach działalności firmy, zmianach w jej majątku i sytuacji finansowej. Dlatego rachunkowość jest współcześnie postrzegana jako system informacyjny służący użytkownikom do podejmowania decyzji gospodarczych, zwłaszcza finansowych oraz rozliczania kierownictwa z odpowiedzialnego i skutecznego zarządzania powierzonym mu majątkiem.
Atuty
Pracownicy Capital Legis wiedzą, iż najważniejszym zakresem rachunkowości pozostaje księgowość. Jest to zespół prowadzonych zapisów mających na celu ujęcie stanu jak i zmian w stanie posiadanych środków produkcji i zobowiązań, ewidencja przebiegu procesu produkcji oraz obliczenie wyniku finansowego dla danego przedsiębiorstwa.
Elementy wyróżniające
Klienci Capital Legis mogą liczyć na wszechstronną pomoc odnośnie zagadnień związanych z rachunkowością. Trzeba przypomnieć, że zgodnie z obowiązującą Ustawą o rachunkowości podmioty gospodarcze nie objęte omawianą ustawą zobowiązane są do prowadzenia ewidencji dla celów podatkowych. Może to być Karta Podatkowa, Ewidencji Uzyskiwanych Przychodów lub też Księgi Przychodów i Kosztów.