Rozstrzyganie sporów
Odbiorcy usług
Spór stanowi sytuację, w której pojawiają się sprzeczne stanowiska między osobami/podmiotami. Może odnosić się do różnych dziedzin, takich jak np.: prawo pracy, stosunki gospodarcze, konsumenckie. Polubowne metody rozwiązywania sporów stopniowo stają się coraz popularniejsze. Elastyczność takiego rozwiązania jest związana z przeniesieniem ciężaru z zagadnień proceduralnych na kwestie merytoryczne. Dodatkowo, postępowanie polubowne łączy się z redukcją kosztów w stosunku do tych, które wiążą się z ponoszonymi w ramach postępowania sądowego. Jednak ryzyko jest elementem prowadzenia biznesu, dlatego prawnicy naszej Kancelarii pomagają zarówno w sytuacji alternatywnego, jak i sądowego rozstrzygania sporów, korzystając z umiejętności w zakresie trafnej analizy sytuacji do przygotowania właściwej strategii dla klienta.
Obszar pomocy
Model potocznie określany skrótem ADR (Alternative Dispute Resolution), czyli alternatywnego, pozasądowego rozstrzygania sporów jest stosowany w różnych krajach świata odnośnie różnego rodzaju usług. Wszystkie formy działań o charakterze polubownym mają za zadanie doprowadzić do kompromisu pomiędzy stronami konfliktu. Wyróżniane są dwa typy ADR, czyli mediacja oraz arbitraż. Oba modele przewidują uczestnictwo osoby trzeciej – pośrednika, który pełni rolę mediatora lub arbitra. Większe szanse na zawarcie ugody, czy zachowanie wysokiej poufności to jedne z zalet takiego rozstrzygania sporów. Ponieważ w każdym sporze pojawiają się odmienne okoliczności oraz stan faktyczny, każdy przypadek jest badany jednostkowo.
Atuty
Nasi prawnicy specjalizujący się w prowadzeniu postępowań sądowych wykorzystują narzędzia adekwatne do konkretnej sprawy. Skutecznie zastosowane alternatywne środki rozstrzygania sporów, czy przekonujące wystąpienia na sali rozpraw zwielokrotniają szanse klienta co do pozytywnego wyniku postępowania sądowego. Bez względu na charakter przedmiotu sporu i jego znaczenie – strategiczne, wizerunkowe, czy finansowe – naszym priorytetem pozostaje zawsze sukces klienta.
Elementy wyróżniające
W zakresie rozstrzygania sporów Capital Legis kładzie nacisk na satysfakcję klienta z uzyskania pożądanego rezultatu bez narażania na niepotrzebne koszty i utrudnienia. Kancelaria reprezentuje swoich klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi na terenie Polski, czy też w zakresie mediacji, lub negocjacji przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego.