Zbliża się termin złożenia sprawozdania finansowego w RDF | Capital Legis – Kancelaria Prawno-Podatkowa

01.07.2024    |   News

Zbliża się termin złożenia sprawozdania finansowego w RDF

Udostępnij:

Obowiązek złożenia we właściwym rejestrze sądowym

Przypominamy, że art. 69 ustawy o rachunkowości nakłada na kierownika jednostki wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obowiązek złożenia we właściwym rejestrze sądowym:

 • rocznego sprawozdania finansowego
 • sprawozdania z badania, jeżeli podlegała ono badaniu, 
 • odpisu uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, 
 • a w przypadku spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych, spółdzielni, a także tych spółek jawnych i komandytowych, których wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe lub spółki komandytowo-akcyjne – także sprawozdanie z działalności,

– w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Roczne sprawozdanie finansowe powinno zostać zatwierdzone (np. przez zgromadzenie wspólników, walne zgromadzenie akcjonariuszy, wszystkich wspólników) nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego, czyli do 30 czerwca, jeżeli rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Co istotne, brak zatwierdzenia sprawozdania finansowego, nie zwalnia z obowiązku jego złożenia. Art. 69 ust. 2 ustawy o rachunkowości stanowi wprost, że jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w określonym terminie, to należy je złożyć w rejestrze sądowym w ciągu 15 dni po tym terminie, a także 15 dni po jego zatwierdzeniu wraz z uchwałą zatwierdzającą
i innymi wymaganymi dokumentami.

W obu przypadkach zatem (najczęściej do dnia 15 lipca) należy złożyć sprawozdanie finansowe w rejestrze dokumentów finansowych.

 

Podmioty zwolnione z obowiązku

Spółki jawne i spółki partnerskie nie muszą sporządzać sprawozdania finansowego, jeśli mają przychody mniejsze niż równowartość 2 mln euro.

Wówczas składają we właściwym Krajowym Rejestrze Sądowym oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego. Mają na to 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy.

 

Osoby odpowiedzialne za wypełnienie obowiązku

Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego to obowiązek kierowników jednostki, czyli:

 • członków zarządu spółek kapitałowych
 • wspólników prowadzących sprawy spółki w spółce jawnej, cywilnej, partnerskiej
 • komplementariuszy prowadzących sprawy spółki w spółce komandytowej i komandytowo – akcyjnej
 • likwidatorów, syndyków lub zarządców w postępowaniu upadłościowym
 • członków organów zarządzających innych jednostek (do których stosuje się przepisy ustawy
  o rachunkowości)

 

Skutki niedopełnienia obowiązku

Za niezłożenie sprawozdania finansowego grozi m.in.:

 • grzywna nałożona na kierownika jednostki (np. członka zarządu) od 10 do 720 stawek dziennych
 • kara ograniczenia wolności kierownika jednostki (np. członka zarządu) od miesiąca do 2 lat
 • postępowanie przymuszające
 • rozwiązanie spółki i wykreślenie z KRS
 • ustanowienie kuratora

 

 

Podsumowanie i asysta

Z uwagi na wagę obowiązków sprawozdawczych zachęcamy Państwa do kontaktu w celu przygotowania niezbędnych dokumentów i podjęcia czynności zatwierdzających i publikacyjnych

Dzięki wiedzy i doświadczeniu będziemy w stanie pomóc Państwu we wszelkich nieprzewidzianych komplikacjach związanych z bieżącym funkcjonowaniem Państwa firmy, w tym związanych z obowiązkami sprawozdawczymi

Oferujemy Państwu kompleksową pomoc w zakresie obowiązków sprawozdawczych:

 • sprawdzimy i pomożemy poprawić Państwa dokumenty
 • zorganizujemy zgromadzenia, na których podjęte zostaną wszelkie niezbędne uchwały i zatwierdzenia
 • opublikujemy dokumenty w Rejestrze Dokumentów Finansowych
 • pomożemy usunąć z RDF błędnie opublikowane dokumenty

W razie wszczęcia postępowania przymuszającego przez sąd przeprowadzimy Państwa przez to postępowanie, a w przypadku odpowiednio wczesnego zgłoszenia najczęściej pomożemy uniknąć konsekwencji

 

Zachęcamy do dośledzenia naszego profilu na LinkedIn, gdzie regularnie publikujemy najważniejsze alerty prawne.

W związku z dynamicznie zmieniającym się otoczeniem prawnym i przepisami zachęcamy Państwa także  do śledzenia naszych wpisów i publikacji, w szczególności tych odnoszących się do bieżącego funkcjonowania przedsiębiorców. 

Zobacz również

Regulacje prawne   |   Case studies   |   10.07.2024

Przygotowaliśmy procedurę zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony sygnalistów

Więcej
Przygotowaliśmy procedurę zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony sygnalistów

Spory   |   Case studies   |   09.07.2024

Wygraliśmy spór o naruszenie dóbr osobistych naszego klienta

Więcej
Wygraliśmy spór o naruszenie dóbr osobistych naszego klienta

Doradztwo   |   Case studies   |   25.06.2024

Pomogliśmy zawiązać spółkę, która będzie udzielać pożyczek

Więcej
Pomogliśmy zawiązać spółkę, która będzie udzielać pożyczek

Regulacje prawne   |   Publikacje   |   14.06.2024

Fundacja rodzinna – kluczowe informacje

Więcej
Fundacja rodzinna – kluczowe informacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do naszego newslettera o prawie i podatkach! Praktyczną wiedzę przesyłamy raz w miesiącu.