Polityka prywatności i Cookies | Capital Legis – Kancelaria Prawno-Podatkowa

Polityka prywatności i Cookies

(dalej: „Polityka Prywatności”)

I. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności strony https://www.capitallegis.com/ (dalej: „Stroną internetową”) jest skierowana do użytkowników Strony internetowej i określa zasady, na jakich przetwarzane są dane osobowe użytkowników Strony internetowej oraz podstawowe prawa użytkowników Strony internetowej związane z przetwarzaniem danych osobowych. 

II. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych (dalej: „ADO”) zbieranych za pośrednictwem Strony internetowej jest Kancelaria Prawno-Podatkowa Capital Legis przy RONDO ONZ 1, 00-124 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000476023.

Pytania dotyczące ochrony prywatności można kierować do Inspektora Ochrony Danych na adres: Kancelaria Prawno-Podatkowa Capital Legis, Rondo ONZ 1, Warszawa 00-124 lub kancelaria@capitallegis.com.

III. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

ADO zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami prawa unijnego i krajowego, tj.:

  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”);
  • ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781, ze zm.);
  • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344, ze zm.).

IV. Zakres i cel przetwarzania danych osobowych

ADO przetwarza jedynie dane osobowe podane przez użytkownika Strony internetowej w związku z korzystaniem ze Strony internetowej. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak podania danych może w niektórych sytuacjach skutkować niemożnością realizacji celów, dla których podanie danych jest niezbędne. 

Przetwarzanie danych odbywa się w celu, zakresie, na podstawie i przez okres:

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH PODSTAWA PRAWNA OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
dostęp do Strony internetowej adres IP art. 6 ust. 1 lit. b RODO do upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z dostępem do Strony internetowej 
zawarcie i wykonanie umowy,
w tym wystawienie faktury lub rachunku i realizacja usługi
imię, nazwisko, firma, adres, dane prowadzonej działalności gospodarczej (w tym NIP), numer telefonu, e-mail, inne dane podane w związku z umową art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

w przypadku faktur i innych dokumentów księgowych: przez okres przechowywania dokumentów księgowych wynikający z przepisów prawa (co do zasady 5 lat liczone od końca roku, w którym dany dokument księgowy został wystawiony);

w pozostałych przypadkach – do upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z umową

nawiązanie współpracy imię, nazwisko, firma, dane prowadzonej działalności gospodarczej, adres, adres e-mail, numer telefonu, inne dane podane w związku z umową art. 6 ust. 1 lit a RODO do upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z umową
dochodzenie należności imię, nazwisko, firma, dane prowadzonej działalności gospodarczej, adres, adres dostawy, e-mail, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia bądź obrony praw art. 6 ust. 1 lit. f RODO do upływu terminu przedawnienia roszczeń
przesyłanie informacji handlowych (w tym przesyłanie newslettera) drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.) imię, nazwisko, adres, adres dostawy, e-mail art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – do czasu wycofania uprzednio udzielonej zgody;

w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO –

do czasu złożenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą

prowadzenia własnych działań marketingowych i promocyjnych  imię, nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu art. 6 ust. 1 lit. f RODO, do czasu złożenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ADO w związku

z prowadzeniem działalności gospodarczej

wszelkie dane uzyskane od użytkownika art. 6 ust. 1 lit. c RODO, do upływu terminu przedawnienia roszczeń
prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych na podstawie odrębnie udzielonej zgody wszelkie dane uzyskane od użytkownika art. 6 ust. 1 lit. a RODO do czasu wycofania uprzednio udzielonej zgody

 

V. Uprawnienia

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, użytkownik Strony internetowej ma prawo do:

  • dostępu do treści danych,
  • żądania sprostowania danych,
  • żądania usunięcia danych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych,
  • żądania przeniesienia danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

Powyższe prawa użytkownik Strony internetowej może wykonać poprzez złożenie ADO stosownego oświadczenia wysłanego pocztą tradycyjną na adres: Kancelaria Prawno-Podatkowa Capital Legis, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa lub na adres e-mai: kancelaria@capitallegis.com. ADO rozpatruje zgłoszone żądania niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od chwili ich otrzymania. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – ADO nie będzie mógł rozpatrzyć żądania użytkownika we wskazanym terminie, to poinformuje użytkownika o zamierzonym przedłużeniu terminu i wskaże termin rozpatrzenia zgłoszenia, nie dłuższy jednak niż 2 miesiące.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, każdy użytkownik Strony internetowej posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

VI. Przekazywanie danych osobowych

W celu realizacji umowy, ADO może udostępniać zebrane dane do podmiotów przetwarzających dane osobowe na polecenie ADO, z którymi ADO zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym podmioty prowadzące obsługę informatyczną, księgową czy kurierską na rzecz ADO. Ponadto w celu realizacji umowy, ADO może udostępniać zebrane dane do innych podmiotów obejmujących, m.in.: pracowników i współpracowników. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do minimum wymaganego dla realizacji umowy. Dane udostępniane tym podmiotom nie będą udostępniane na zewnątrz w formie, która  pozwalałby na jakąkolwiek identyfikację użytkowników. 

Dane osobowe mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Przy udostępnianiu danych, ADO kieruje się zasadą minimalizacji danych osobowych.

Dane osobowe mogą być przekazane do państwa spoza EOG, tj. do Zjednoczonego Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. W takim przypadku nie będzie jednakże zachodziła konieczność uzyskiwania dodatkowych zezwoleń lub wdrożenia dodatkowych zabezpieczeń opisanych w rozdziale V RODO w związku z decyzjami wykonawczymi Komisji Europejskiej uznającymi, że Zjednoczonego Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych równoważny z poziomem gwarantowanym na mocy rozporządzenia RODO. 

VII. Środki techniczne 

ADO dokłada wszelkich starań i zapewnia wszelkie wymagane prawem środki techniczne, aby zabezpieczyć dane osobowe i ochronić je przed działaniem osób trzecich, a także wykonuje nadzór nad bezpieczeństwem danych przez cały okres ich przetwarzania w sposób zapewniający ochronę przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich, uszkodzeniem, zniekształceniem, zniszczeniem lub utratą. 

VIII. Polityka cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

W ramach wykonywanych czynności, Administrator korzysta z plików cookies w ten sposób, że  obserwuje i analizuje ruch na Stronie Internetowej, jak również podejmuje działania remarketingowe,  jednakże w ramach tych czynności Administrator nie przetwarza danych osobowych w rozumieniu  RODO. Administrator jest podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym użytkowania Strony Internetowej oraz uzyskującym dostęp do plików cookies.

Na Stronie Internetowej stosowane są dwa główne rodzaje plików cookies – pliki cookies „sesyjne” (session cookies), które są tymczasowo przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika Strony Internetowej, tj. do czasu wylogowania, opuszczenia Strony Internetowej albo wyłączenia przeglądarki internetowej, oraz „stałe” (persistent cookies), które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika Strony Internetowej przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Użytkownik Strony Internetowej może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w dowolnym momencie, określając warunki ich przechowywania, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z właścicielem serwisu reklamodawców oraz partnerów.

IX. Postanowienia końcowe

Pomimo dołożenia wszelkich starań, aby treści i materiały zawarte na Stronie internetowej były aktualne i kompletne, ADO nie udziela żadnej gwarancji – w sposób jednoznaczny czy dorozumiany – że treści i materiały pozbawione są jakichkolwiek błędów i niedokładności.

ADO nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty – bezpośrednie czy pośrednie – wynikające z korzystania z Serwisu, w tym w związku z uszkodzeniami lub wirusami, jakie mogą pojawić się w rezultacie pobierania ze Strony internetowej jakichkolwiek treści i materiałów.

ADO nie ponosi także odpowiedzialności za treści i materiały zawarte na innych stronach internetowych, do których odnośniki zostały opublikowane w Serwisie, w tym za jakiekolwiek straty – bezpośrednie czy pośrednie – wynikające z korzystania z tych treści i materiałów.

Treści i materiały prezentowane w Serwisie nie stanowią opinii ani porad prawnych (gdyż nie odnoszą się do konkretnego przypadku) i mają charakter wyłącznie informacyjny.

Treści i materiały zawarte na Stronie internetowej nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez ADO.

Wszelkie treści i materiały prezentowane w Serwisie zostały przygotowane w oparciu o najbardziej aktualną wiedzę dostępną w momencie publikacji.  ADO zastrzega sobie prawo do ich modyfikacji w każdym czasie bez konieczności podejmowania żadnych dodatkowych działań w tym zakresie, np. powiadamiania o zmianie użytkowników.

X. Postanowienia końcowe

Polityka Prywatności może zostać zmieniona przez Administratora  poprzez opublikowanie nowej wersji na Stronie internetowej. 

Zasady określone w Polityce prywatności podlegają prawu polskiemu.