Prawo pracy
Odbiorcy usług
Capital Legis prowadzi dla klientów biznesowych wszechstronne doradztwo prawne z szeroko rozumianego prawa pracy, zarówno indywidualnego, jak i zbiorowego. Prawnicy pomagają w zawiłościach prawa pracy dla klientów, którzy prowadzą działalność w Polsce i poza granicami kraju, a także wyróżniają się praktyką w obszarze kontraktów menadżerskich.
Obszar pomocy
Doradztwo obejmuje klientów biznesowych w zakresie kompleksowych taktyk zatrudniania, kładąc nacisk na bieżącą obsługę oraz wsparcie w budowaniu i wdrażaniu najlepszych praktyk w celu zminimalizowania ryzyka potencjalnych sporów. Doradzamy przy zagadnieniach związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników, w tym także samej kadry zarządzającej. Współpracujemy z klientami pod kątem przygotowania oceny ich działalności względem zgodności z prawem, jak również poprzez dokonanie audytów o charakterze wyspecjalizowanym i o charakterze ogólnym.
Atuty
Nasza Kancelaria pomaga w ocenie i minimalizacji ryzyka związanego z zatrudnianiem pracowników w aspekcie przestrzegania prawa pracy. Posiadamy wszechstronne doświadczenie w reprezentowaniu klientów w sporach z pracownikami w kwestii mobbingu, dyskryminacji, czasu pracy, premii oraz innych świadczeń ze stosunku pracy, jak również w sprawach związanych z odwołaniami pracowników od rozwiązania umowy o pracę. Kancelaria czuwa nad relacjami ze związkami zawodowymi oraz radami pracowników, pomaga przy sporach zbiorowych i procesach konsultacyjnych. Z zagadnieniami prawa pracy wiąże się prawnopracownicza problematyka polegająca na procesach restrukturyzacyjnych, które przejawiają się w przejściu zakładu pracy, zwolnieniach grupowych, czy zmianie bieżącej polityki co do płac.
Zajmujemy się tematyką związaną z przemieszczaniem się pracowników, w tym z obowiązkiem przestrzegania tajemnicy handlowej i przestrzegania zakazu konkurencji. Doradzamy w zakresie pracowniczych aspektów przemieszczania się pracowników i ich rodzin. Rozpatrujemy kwestie imigracyjne występujące w tle tej problematyki.

Prawnicy Capital Legis posiadają doświadczenie odnośnie kontraktów menedżerskich, które w praktyce wyróżniają się dużą swobodę przy ich tworzeniu. Pomagamy przy negocjowaniu treści tego rodzaju umów, zwracając uwagę na przywileje i obowiązki określone w kontrakcie menedżerskim, kwestię ukształtowania odpowiedzialności, pensję menedżera (najczęściej złożoną z części stałej i zmiennej), która pozostaje uzależniona od wyników.

Elementy wyróżniające
W prawie pracy na szczególną uwagę zasługuje kontrakt menedżerski, czyli typ umowy cywilnoprawnej, na mocy której przyjmujący zlecenie (zarządca) zobowiązuje się za wynagrodzeniem, do stałego wykonywania czynności zarządu przedsiębiorstwem zleceniodawcy (przedsiębiorcy) w jego imieniu i na jego rzecz. Kontrakt menedżerski jest umową o charakterze mieszanym, zawierającą elementy różnych umów nazwanych. Często pojawiają się w nim zarówno zobowiązania starannego działania, jak i rezultatu. Kontrakty menedżerskie mogą posiadać elementy charakterystyczne dla umowy o pracę, co może sygnalizować prawno-pracowniczy stosunek zatrudnienia.

Capital Legis zajmuje się kontraktami menadżerskimi w zakresie: kontraktów menedżerskich w przedsiębiorstwach państwowych – są one nastawione na poprawę kondycji przedsiębiorstwa; kontraktów menedżerskich w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa; kontraktów menedżerskich w przedsiębiorstwach prywatnych – głównym zadaniem pozostaje w tym przypadku sprawne prowadzenie przedsiębiorstwa.

Kancelaria przywiązuje wagę do badania treści kontraktu menedżerskiego w aspekcie przedmiotu umowy, obowiązków stron, odpowiedzialności zarządzającego, jego samodzielności, czasu trwania umowy, elementów socjalnych, czy też odprawy.