Zamówienia publiczne, kontrakty rządowe i praktyka regulacyjna
Odbiorcy usług
Nasz zespół posiada wszechstronne doświadczenie w efektywnym doradztwie na rzecz polskich i międzynarodowych klientów w sprawach z dziedziny zamówień publicznych, kontraktów rządowych i zagadnień regulacyjnych. Nasi prawnicy legitymują się wiedzą w zakresie obowiązujących przepisów prawa, kwestii regulacyjnych, a także praktyki administracyjnej z tym się łączącej.
Obszar pomocy
Prawnicy Kancelarii stale doradzają wykonawcom na różnych etapach postępowań o udzielenie zamówień publicznych w sektorach: budowlanym, drogowym, czy energetycznym, w tym także reprezentując wykonawców w postępowaniach toczących się przed Krajową Izbą Odwoławczą i przed sądem okręgowym.
Atuty
Doświadczenie naszej Kancelarii pomaga przy wsparciu podczas korzystania ze środków ochrony prawnej, w tym w reprezentowaniu klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą. Badamy zgodność zamówień współfinansowanych ze środków unijnych z przepisami prawa wspólnotowego oraz prawa krajowego.
Elementy wyróżniające
Nasze usługi polegają m.in.: na weryfikacji dokumentacji postępowania, opracowywaniu dokumentów niezbędnych do prawidłowego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia (zawarcie umowy o PPP, czy udzielenie koncesji), przygotowaniu opinii prawnych w zakresie interpretacji przepisów krajowych i unijnych, analizie zgodności zamówień publicznych korzystających ze środków unijnych z właściwymi przepisami prawa krajowego, opiniowaniu prawidłowości czynności przedsięwziętych przez zamawiającego w trakcie postępowania oraz na udziale w postępowaniach odwoławczych.

Skupiamy się na kompleksowym doradztwie prawnym dla podmiotów uczestniczących w postępowaniach prowadzonych w trybie przepisów o zamówieniach publicznych oraz na podstawie innych przepisów szczególnych (w tym według ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym). Sporządzamy opinie i analizy prawne z zakresu prawa zamówień publicznych, przygotowujemy oraz przeprowadzamy postępowania przetargowe, w tym bierzemy udział w komisjach przetargowych, występując w roli eksperta lub biegłego. Przywiązujemy wagę do weryfikacji dokumentacji przetargowej.